Gegevens:

Over ons

NOP Agrowind C.V.
Vaartweg 44
8311 AA Espel
KvK 54250390

www.nopagrowind.nl

NOP Agrowind CV hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Cookies

Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van NOP Agrowind CV.

Wij maken op onze website ook gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Verwerken van persoonsgegevens

NOP Agrowind CV kan uw persoonsgegevens verwerken omdat wij een zakelijke relatie onderhouden en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter ondersteuning van onze zakelijke relatie en/of om u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Doeleinden

NOP Agrowind CV verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om

  1. de door u gevraagde informatie en diensten te leveren en de website te beheren
  2. om u op de hoogte te houden van onze diensten/contact met u te onderhouden
  3. voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

NOP Agrowind CV heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens

  1. om een overeenkomst uit te voeren
  2. om te voldoen aan een wettelijke plicht
  3. op grond van uw toestemming. In het geval van toestemming heeft u ten allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

NOP Agrowind CV verkoopt, noch verhuurt noch leaset relatielijsten aan derden. NOP Agrowind CV zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder u daarover te informeren, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek;
  • de rechten of eigendom van NOP Agrowind CV te beschermen en verdedigen;
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van NOP Agrowind CV of het publiek te beschermen.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen in sommige gevallen verwerkt worden door derden. NOP Agrowind CV kan bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen met een externe dienstverlener om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze externe dienstverleners zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Bewaren van persoonsgegevens

NOP Agrowind CV zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

NOP Agrowind CV zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. NOP Agrowind CV verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving. Wij proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.

Wij wijzen u erop dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg. Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@nopagrowind.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigen van de privacy statement

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Contact

Als u van mening bent dat NOP Agrowind CV niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met NOP Agrowind via info@nopagrowind.nl of telefonisch via 0527-248140. NOP Agrowind CV wijst u er tevens op dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/).

Disclaimer

Deze website is eigendom van NOP Agrowind CV. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van NOP Agrowind CV.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van NOP Agrowind CV. NOP Agrowind CV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. NOP Agrowind CV kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

NOP Agrowind CV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door NOP Agrowind CV of door u aan NOP Agrowind CV door middel van de website van NOP Agrowind CV of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Tevens aanvaardt NOP Agrowind CV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens NOP Agrowind CV via deze website. NOP Agrowind CV aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

NOP Agrowind CV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. NOP Agrowind CV aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

NOP Agrowind CV is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, , vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan NOP Agrowind CV, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NOP Agrowind CV mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.